Lični rast i razvoj

Određeni ljudi imaju potrebu da postignu više niove finkcionisanja. To podrazumijeva razvoj kapaciteta ličnosti ka maksimalnim mogućnostima. Karl Jung to naziva individuacijom, a Abraham Maslom – samoaktelizacijom. Drugi nazivi za to su duhovno traženje, koučing... Zajednički imenilac je potreba za širenjem svog psihološkog polja koje će rezultirati boljim razumijevanjem sebe i drugih, kao i bolje funkcionisanje sa sobom i drugima. Psiholozi koriste naučne metode i znanja iz širokog spektra da bi potpomogli lični rast i razvoj pojedinca u onom smjeru u kojem on želi da se kreće.