Priprema djece za polazak u vrtić i školu

U nekim situacijama roditeljima i djeci je potrebna dodatna podrška i savjet prilikom polaska u školu ili vrtić. Ponekad su roditelji zabrinuti za način prilagođavanja djeteta, ponekad dijete daje otpora promjeni u kojoj se nalazi... Testiranjima i/ili psihološkim savjetima se pomaže porodici da se prilagodi novim uslovima. Testovima se utvrđuju sposobnosti i potencijali djeteta, ali i načini reagovanja, razrješavanja problema, frustracione tolerancije, na osnovu kojih se daje predikcija uspješnosti u školi/vrtiću, i savjet na koji način dalje postupati. Savjetodavnim radom se sabiraju iskustva djece i roditelja i predlažu alternative.